Doelstelling:

Het Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark (hierna omschreven als de Gemeente) is een theocratische gemeenschap op de grondslag van Gods woord.
Haar doel is het evangelie van Jezus Christus te praktiseren en uit te dragen, om het doel Gods te bereiken als omschreven in 2 Timothëus 3: 16-17.

Naam ANBI:

Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark
Ook bekend als: Volle Evangelie Gemeente Middenmeer of Volle Evangelie Gemeente De Ark.

RSIN/ fiscaalnummer: 820099843

Vestigingsadres:

Kerkring 1a
1775 AC Middenmeer

Web-adres: www.veg-deark.nl

Contactgegevens:

Eric Cappelli (voorganger)
Kerkring 1,
1775 AC Middenmeer
Email: eric@veg-deark.nl
Tel: 0227-821339

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de Gemeente is naar Bijbels patroon in handen gegeven van voorganger en oudsten. Het bestuur heeft uit haar midden een voorzitter zijnde de voorganger, een secretaris en een penningmeester gekozen.

Beleidsplan:

De Gemeente tracht haar doelstelling te bereiken door:
Het organiseren van activiteiten, waarin de verkondiging van het evangelie en het pastoraat centraal staan. Deze activiteiten worden geleid door – al dan niet voor andere werkzaamheden geheel of gedeeltelijke vrijgestelde – voorganger en oudsten. Ook andere – door voorganger en oudsten daarvoor geschikt bevonden- personen kunnen deze activiteiten leiden.
Gebruik te maken van alle wettige- en passende middelen.

Beloningsbeleid:

De voorganger (fulltime) krijgt als zelfstandig belastingplichtige een beloning en kostenvergoedingen gebaseerd op de Generale Regelingen en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van de PKN.
De oudsten verrichten hun werk pro deo.

De Gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten:

De vele activiteiten van de Gemeente worden gepubliceerd in het blad van de Gemeente “De Duif” en op de website van de Gemeente.

Financiële Verantwoording:

De voor het bereiken van de doelstelling van de Gemeente
benodigde financiële middelen worden hoofdzakelijk verkregen uit vrijwillige periodieke bijdragen en giften.

Klik op het jaartal voor de verkorte staat van baten en lasten incl. gemaakte reservering met toelichting .

2014
2015
2016